فناوری اطلاعات و نرم افزار

فناوری اطلاعات , نرم افزار - هوش تجاری - داده کاوی - سیستم های اطلاعاتی مدیریت - مشاوره و اجرای پروژه

شاخص های عملکرد و بودجه برنامه ریزی عملیاتی

شاید در ابتدا، امر این سؤال مطرح شود که شاخص های عملکرد چه ارتباطی با بودجه ریزی عملیاتی دارند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت  که برای هر برنامه ای که مجلس  بودجه ای را به آن  تخصیص  می دهد لازم است که دستگاه های اجرایی شاخص های عملکرد برای آن تعریف کنند،چرا که معمولا سیاستگذاران به دنبال برقراری ارتباط مستقیم میان اقلام بودجه و شاخص های عملکرد هستند.در این فصل،علاوه بر ضرورت وماهیت شاخص های عملکرد ،در مورد ایجاد سیستم سنجش جامعی که امکان ایجاد وحفظ اطلاعات معنادار عملکرد برای استفاده تصمیم گیرندگان برای سازمان ها و دستگاه های دولتی فراهم می سازد نیز به طور مفصل بحث خواهد شد. درک این مساله که سنجش عملکرد،بخشی ازحوزه سیاست گذاری عمومی است اهمیت بسیاری دارد.  

سه نوع شاخص های عملکرد وجود دارد:                 
الف.(شاخص های کارایی)که برمیزان تحقق آرمان یا هدف بدون درنظر گرفتن هزینه ها تاکید می ورزد.به عنوان مثال:

میانگین مرگ ومیر در سال مالی دوم در بزرگراه ها ناشی از نقص فنی خودرها در مقایسه با سال مالی اول.                                                                                              ب.(شاخص های هثربخشی)که بر نحوه استفاده از منابع  بدون توجه ویژه به مقدار خدمات ارایه شده در مقایسه با مقدار منابع به کار رفته تاکید می ورزد .به عنوان مثال:
هزینه هرنفر شرکت کننده در یک سمینار
ج.(شاخص های حجم کار)رایج ترین شیوه های ارزیابی عملکرد هستند. این شاخص ها به کرات مورد استفاده قرار می گیرند و در خدمت اهداف عملیاتی مختلفی  هستند،ولی درباره کیفیت کار اطلاعات چندانی ارایه نمی دهند.به عنوان مثال:  

                                                               تعداد چراغ های نصب شده.
تعداد در خواست های بررسی در مورد ایجاد پارکینگ عمومی.
1.دلایل سنجش عملکرد
سازمان،یا دستگاه های اجرایی با سنجش عملکرد،اهداف زیر را دنبال می کنند:
افزایش پاسخ گویی:شاخص های عملکرد به تصمیم گیران و شهروندان اجازه می دهند اثر بخشی فعالیت های سازمان های ودستگاه های اجرایی را به راحتی اندازه گیری کنند.
بهبود ارایه خدمات کالاها:اطلاعات عملکرد درباره ی اینکه آیا برنامه ها،طرح ها وسیاست ها کارایی دارند یا خیر پاسخ روشنی ارایه می کند.
تعیین سطح فعالیت سازمان یا دستگاه اجرایی با توجه به بودجه دریافتی:شاخص های عملکرد،ارزیابی میزان کالاها و خدماتی را که میتوان با منابع تخصیص یافته ارایه داد مشخص می کنند.

اطلاع رسانی به شهروندان:شاخص های عملکرد یرای عموم توضیح می دهند که در آمدهای حاصله صرف چه فعالیت هایی شده یا می شود.
2.برنامه ریزی راهبردی و شاخص های عملکرد
شاخص های عملکرد درباره ی اینکه آیا اهداف،آرمان ها یا برنامه های انتخاب شده مناسب ترین هستند یا خیر اطلاعاتی ارایه نمی دهند و سیاست گذاران باید در چارچوب فرایند های سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی درباره ی این مسایل تصمیم گیری کنند.براساس برنامه ریزی راهبردی هر سازمان اطلاعات زیر قابل استخراج است:
_وظیفه قانونی سازمان چیست؟
_هدف عمومی این وظیفه چیست(قرار است به چه چیزی دست یابیم)؟
3.انواع شاخص های عملکرد
شاخص های عملکرد رامی توان به گروه های مشخصی تقسیم کرد که هرکدام از این شاخص ها،اطلاعاتی رادرباره برخی از جنبه های برنامه های بودجه ای تحت ارزیابی ،ارئه می دهند.این گروها عبارتند از:
 1_3.شاخص های نتایج
شاخص های نتایج ،میزان تحقق اهداف برنامه را نشان می دهند.این شاخص ها تاثیراقدامات سازمان برمشتریان سازمان یا شهروندان را ارایه می کند .ذکراین ضروری که نتیجه هزگز به معنای آنچه سازمان انجام می دهد نیست،بلکه بیانگر این است که آنچه سازمان انجام می دهد چه تفاوتی در زندگی شهروندان یا مشتریان ایجاد می کند.در واقع، شاخص های نتایج نمایانگر اثرات واقعی برنامه ها هستند.به عنوان مثال:
_درصد افرادی که هوای پاک تنفس می کنند
_درصد کاهش تصادفات مرگبار در بزرگراه ها
البته اثرات بسیاری ازبرنامه های دولت رانمی توان درکوتاه مدت سنجید.مثلا فرض کنیدکه حاصل کار  وزارت بازرگانی،افزایش تجارت وایجاد اشتغال باشد. ازآنجاکه این امرنتیجه ای بلند مدت می باشد، لذا  ممکن است برای سنجش پیشرفت آن شاخص های میانه ای همچون شاخص های زیروجودداشته باشد:
_تعدادشرکت هایی که اقدامات اولیه برای شروع صادرات راانجام داده اند.
_تعدادشرکت هایی که با بازرهای خارجی تماس برقرارکرده اند.
از طرف دیگردربرخی موارد،به سختی می توان نتیجۀ واقعی راسنجید.درچنین مواردی ممکن است نیازمند شاخص های جانشین باشیم . مثلاهدف اصلی سازمان آتش نشانی ممکن است پیشگیری ازآتش     سوزی باشد.به جای این می توان ازشاخص هایی ازقبیل میزان خسارت آتش سوزی و...به عنوان شاخص های معقول جانشین استفاده کرد.                                                                              درانتخاب شاخص های نتیجه،باید توجه شودکه این شاخص هابتوانندبرنتیجه به گونه ای ملموس تـأثیر داشته باشند؛شاخص  مورد نظربایدبتواندنتیجه واطلاعات اثربخشی هزینه هارابسنجد؛ونماینگر اثر یا تغییرات معناداردروضعیت مشتریان باشد.شاخص های مناسب نتیجۀ آنچه رابرای مشتریان یا شهرو-    ندان رخ می دهدبه دقت بیان می کندوبای مستندسازی تغییرات درطول زمان سیستمی را ارایه می دهد.
2-3.شاخص های ورودی

شاخص های ورودی  میزانمنابعی را نشان می دهد که برای برنامه خاصی سرمایه گذاری شده و خروجی ها و نتایج را ایجاد می کند .  برخی از شاخص های ورودی:
_تعداد کارمندان تمام وقت  یک سازمان
_کل هزینه عملیاتی
 
3_3شاخص های خروجی
شاخص های خروجی نمایانگرمیزان محصولات ،یا خدمات ارایه شده یا مقدار کار انجام شده هستند.شاخص های خروجی محدود هستند .چون درباره میزان اهداف ،یا اثر بخشی ارایه خدمات ومحصولات ...هیچ نوع اطلاعاتی ارایه نمی دهند .مقایسه خروجی های کنونی با خروجی های دوره قبل تنها می تواند تغییر یا ثبات در فعهلیت را نشان دهد.برخی از شاخص های خروجی عبارتند از:

_تعداد دانش آموزانی که تحصیل کرده اند .
_تعداد دستگیری توسط پلیس.

4_3شاخص های اثر بخشی
شاخص های اثر بخشی میزان کاری را نشان می دهد که با استفاده از میزان منابع به کار رفته انجام شده است.این شاخص ها اغلب به صورت هزینه واحد بیان می شوند .به عنوان مثال :هزینه آموزش هر

دانش آموز .در حالی که بهره وری معمولا به جای هزینه به ساعت کار کارکنان اشاره می کند .شاخص های اثر بخشی که  بهره وری را اندازه می گیرند ممکن است به صورت* تعداد مشتریانی که هر کارمند به آنها خدمات ارایه می دهد* نشان دهد.
5_3شاخص های خدماتی                                                                   شاخص های خدماتی نمایانگر اثر بخشی بر آورده ساختن انتظارات مشتریان است .این شاخص ها اغلب شامل اعتماد ،کامل بودن یک محصول یا خدمت ...است .کیفیت خدمات  از جمله شاخص های است که می تواند از طریق سنجش خطاها مورد آزمون قرار گیرد .برخی از شاخص ها ی کیفیت عبارتند از :*در صد دقت در صدور مجوزها ،یا تعداد شکایات مشتریان  *

6_3شاخص های اثر بخشی هزینه ها                                                          شاخص های اثر بخشی هزینه ها عناصر اثر بخشی و نتیجه را با یک شاخص واحد می سنجد .در بسیاری از موارد ،تدوین چنین شاخص های دشوار است ،ولی در مواردی که این کار به درستی امکان پذیر باشد اطلاعات ارزشمندی در اختیار مدیران بودجه ای و تصمیم گیرندگان قرار می دهد .نمونه های از شاخص های اثر بخشی هزینه ها عبارتند از :                                                                  _هزینه هر دانش آموزی که فارغ التحصیل می شود .                                                           _هزینه هر درصد کاهش در تصادفات مرگبار در بزرگراه ها.
 

 

7_3شاخص های توضیحی
شاخص های توضیحی ،برای تامین اطلاعات مختلفی به کار می رود که برای درک عملکرد سازمان به کاربران کمک می کند .این شاخص ها معمولا خارج ازکنترل سازمان هستند .نمونه های شاخص های
توضیحی عبارتند از:
_تراکم جمعیت در مناطقی که از حمل ونقل عمومی استفاده می کنند.                                          _تعداد درخواست های دریافت شده .

4.سلسله مراتب شاخص ها                                                              در همه سطوح تصمیم گیری به کار گرفته می شود .وقتی شاخص ها طبق سلسله مراتب خود به کار روند می توان اطمینان پیدا کرد  که برنامه ها از تحقق سیاستهای اصلی حمایت می کنند .مهم تر اینکه اگر این شاخص ها به ترتیب صحیحی به کار روند ،می توانند در سطوح مختلف سازمانی مورد قبول واقع شوند .                                                                                                                                                                                  5.توالی شاخص ها                                                                       شاخص ها را می توان همچون طیفی تلقی کرد که خروجی ها در یک سو (سطح 1)و نتیجه در سوی دیگر آن قرار دارند(سطح5).بین این دو سر درجات مختلف خروجی ونتیجه های میانی قرار دارند .جدول زیل توالی شاخص ها را برای نشان تاثیر نهایی عملکرد نشان می دهد.
جدول. توالی شاخص های عملکرد
نتیجه
 میانه
 میانه
 خروجی
 خروجی
 
5
 4
 3
 2
 1
 
تغیر نهایی شرایط
 تغیر ثانویه
 تغیر اولیه
 نمود اقدام سازمان
 اقدام سازمان
 _در تغییر در بیماری های مرتبط با سیگار
 _درصد تغییر در تعداد افراد سیگاری
 _افرادی که سیگار راترک کرده اند
 _تعداد افرادی که در کلاس شرکت کرده اند
 _تعداد دوره های آموزش ترک سیگار
6.معایب شاخص های عملکردی
شاخص های عملکرد تنها یکی از جنبه های اطلاعاتی هستند که برای ارزیابی پاسخ گویی و تصمیم گیری بودجه ای مورد استفاده قرار می گیرد .آنچه در سنجش عملکرد بسیار اساسی می باشد،این است که استفاده اثر بخش از شاخص های عملکرد در تصمیم گیری نیازمند گذشت زمان بوده و مقوله ای بلند مدت است .نباید فراموش کرد که شاخص های عملکرد فقط«اطلاعات»هستند،و بالاخره اینکه استفاده اثر بخش از شاخص های عملکرد در تصمیم گیری نیازمند پایبندی به آن ها در عرصه اجراست.             به طور کلی ،سنجش عملکرد برای آن دسته از دستگاه ها وسازمان ها که می توانند به روشنی آنچه را که انجام می دهند اندازه گیری کنند ونمایش روز افزون عملکرد آن ها معمولا به کسب منابع بیشتر منجر می شود ،مطلوبیت بیشتری دارد .در نهایت ،برخی از برنامه های عمومی به اندازه سایر برنامه ها محبوبیت ندارند،وحامیان وطرفداران  آن ها بر این باورند که شاخص های بالای عملکرد،تغییر چندانی در میزان حمایت شهروندان ایجاد نمی کند .مثلا :شواهد بسیاری حکایت از این دارد که احداث زندان های بیشتر و گسترش مجازات اجباری گروه های مختلف فعالیتهای مجرمانه،میزان جرایم را کاهش نمی دهد یا فایده چندانی برای زندانیان ندارد .با وجود این اطلاعات عملکرد ،عامه مردم به طور کلی زندانی کردن رابه باز پروری یا درمان ترجیح می دهند.بودجه ریزی عمومی و به ویژه بودجه ریزی عملیاتی را نمی توان از مسائل کلان حاکمیتی حکومت ها ی مردم سالار جدا کرد.                   شاخص ها برای بهبود عملکرد طراحی شده اند ،ولی گاهی ممکن است دارای پیامدهای ناخواسته زیر باشند :                                                                                                                 _شاخص ها توجه را بر آنچه سنجیده می شود متمرکزمی کند.                                                _شاخص ها ممکن است به تقلب یا خراب کاری بیانجامند .                                                      نکته بسیار مهمی که در این مورد وجود دارد این است که اگر چیزهای درستی سنجیده نشود ، یا به دقت سنجیده نشود ،سیاست گذاران گمراه خواهند شد وتصمیمات نادرستی می گیرند .باید در انتخاب شاخص های عملکرد دقت زیادی کرد .

7.ارتباط مدیریت نتایج و سنجش عملکرد                                                پاسخ گویی به معنای مسوئل بودن در برابر فرد یا افراد دیگر است .در جوامع مردم سالار،مقامات دولتی در برابر شهروندان پاسخ گو هستند.دستگاه ها وسازمان های دولتی،به طور سنتی ،براساس قوانین ومقررات  مالی پاسخ گوهستند .پاسخ گویی در زمینه نیل به اهداف (مثلا عملکرد)بر مبنای مجموعه ای از انتظارات مبهم استوار است.سنجش عملکردیکی از شیوه های پیشرفت برنامه یا فعالیت در نیل به اهداف ،مورد نظر است.این شیوه برای تعریف عملکرد مورد نظر ،ردیابی داده ها وکنترل پیشرفت ،ارزیابی میزان دستیابی به عملکردموردن نظر ،و گزارش عملکرد به سیاست گذاران و شهروندان سیستمی را ایجاد می کند .بودجه ریز عملیاتی استفاده از شاخص های عملکرد برای نیل به نتایج مطلوب،تخصیص منابع مالی را با برنامه ها مرتبط می سازد.
8.سیستم سنجش عملکرد و مراحل آن
یک سیستم جامع سنجش عملکرد می تواند به افزایش حمایت درونی و بیرونی از هدف عمومی و کلی سازمان کمک کند.در این مسیر،پایبندی واحساس تعهد مستمر اهمیت بسیاری دارد واقدامات و عملکرد سازمان باید نشان دهنده ی این اهمیت باشد.
طراحی و اجرای یک سیستم سنجش عملکرد صرف نظر از اندازه و بزرگی یک سازمان،تعداد برنامه ها،یا میزان پیچیدگی و برخورداری از فناوری های نوین وظیفه ای دشوار است.این کارمندان پایبندی به اهداف اولیه،زمان و منابع است.
-8.تقویت مشارکت و ارتباط درون سازمانی وبرون سازمان1
ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی معنادار در سراسر فرایند ایجاد شاخص ها یا سیستم های سنجش،توانایی سازمان در زمینه ی تامین نتایج ارزشمند را افزایش می دهد.
در مراحل نخست،باید از دیدگاه های مدیران برای تعیین جهت گیری فرایند آگاه شد.از طرف دیگر برای کمک به شناسایی شاخص هایی که می تواند اطلاعات به موقع و معنادار را با هزینه گرد آوری معقولی در اختیار شما قرار دهند،باید از کارمندان عملیاتی استفاده کرد.
2-8.انتخاب شاخص های عملکرد و معیارهای آن

باید به خاطر داشت که در سطح سیاست گذاری،شاخص های عملکرد،به اندازه ای گسترده باشند که فعالیت های اصلی برنامه را پوشش دهند.باید از دید ترکیبی از شاخص ها استفاده کرد تا علاوه بر کمیت،کیفت نیز مدنظر قرار گیرد.
هیچ شاخصی نمی تواند به تنهایی عملکرد یک برنامه را توضیح دهد.
برای انتخاب شاخص های عملکرد باید معیارهای زیر را در نظر گرفت:
1.شاخص باید تاثیرات سازمان را آشکار کند،به عبارت دیگر،بین اهداف و آرمان های سازمان ارتباط مستقیمی برقرار سازد.
2.در انتخاب شاخص باید از گرایش به مدیریت خرد پرهیز شود،شاخص ها برای در بر گرفتن
فعالیت های چند گانه از گستردگی کافی بر خوردار باشند.
3.شاخص های سازمان باید مواردی را که اعتبار به آنها تعلق میگیرد هدف قراردهد،یعنی باید با گروه های هزینه ای عمده ی برنامه ارتباط داشته باشند.
3-8.تعریف شاخص ها
یک تعریف کامل باید شامل این موارد باشد:شرح آنچه که شاخص باید نشان دهد ؛داده های ویژه مورد نیاز ؛منبع داده ها و نحوه گرداوری آنها و...اینها عواملی هستند که ممکن است خارج از دایره کنترل سازمان باشند.تعاریف باید روشن،دقیق،وغیر قابل تفسیر متفاوت باشند.
8.4ویژگی های شاخص عملکرد                                                         سازمان ها باید شاخص هایی را  انتخاب کنند که ویژگی های ذیل را دارا باشد:                            هم خوانی با برنامه:شاخص باید به طور منطقی ومستقیم با هدف برنامه مرتبط باشد .                پاسخ گو بودن:شاخص باید نمایانگر تغییرات سطح عملکرد باشد .                                          اعتبار:شاخص مورد نظر حاوی اطلاعات مورد نیاز باشد                                                    قابل اتکا:شاخص باید همواره اطلاعات دقیق وصحیحی ارئه دهد.                                             اثربخشی هزینه :شاخص باید هزینه گرد اوری و نگهداری اطلاعات را توجیه کند.                         سودمند ی:شاخص باید اطلاعات ارزشمندی رادر اختیار تصمیم گیران قرار دهد.                           قابلیت دسترسی:شاخص باید درباره نتایج،اطلاعات ادواری ارئه دهد.                                        مقایسه پذیری:شاخص باید بتواند عملکرد کنونی را با عملکرد سال های قبل سال های قبل یا عملکرد دیگران مقایسه کند.                                                                                                  هم خوانی با سیستم مالی :شاخص باید با سیستم های مالی و عملیاتی هم خوانی داشته باشد.                 وضوح:شاخص باید اطلاعات را به گونه ای ارائه دهد که برای افراد مختلف قابل درک باشد.                                                                                                                                   5_8گرداوری داده ها:                                                                           گرداوری داده ها می تواند فرایند دشواری باشد و ممکن است کارمندان را به زحمت بیاندازند.برای حل این مشکل ،سازمان باید رویه های گرداوری داده ها را طراحی کند که کمترین فشار را به پرسنل عملیاتی وارد می کند و از گرداوری داده هایی که بیشتر به افزایش هزینه می انجامد پرهیز کند.مواردی که در گرداوری داده ها باید مورد ملاحظه قرار بگیرد_درحال حاضر چه اطلاعاتی گرداوری می شود ؟آیا این اطلاعات نیازهای ما را براورده می سازد؟    _برای ایجاد اعداد وارقام چقدر زمان لازم است؟
منابع داده ها:8_5_1
_گزارشات موردی                 _سوابق زمانی                   _گزارش تصادف و...                   آنچه که درموردگرداوری داده ها مهم است این است که برای گرداوری داده ها نباید منتظر پایان دوره ،یا اتمام برنامه شد.داده ها را باید در طول اجرا برنامه جمع آوری کرد.
2_5_8.ابزارهای گرداوری داده ها                                                    _نظر سنجی .           _گروهای کاری ویژه                  _کارکنان آموزش دیده  و...            برای اطمینان از دقت و انسجام گرداوری داده دها سه نکته زیر نیز باید در نظر گرفته شود:              0آموزش                       0محرمانه بودن اطلاعات                       0دقت                                                                                                                                                   6_8  .شناسایی فرصت های بهبود
داده های عملکرد اولیه تنها نقطه شروعی برای سازمان هستند تا سطح فعلی عملکرد خود را کنترل کند و درباره چگونگی عملکرد یا امکان بهبود این عملکرد هیچ اطلاعاتی در اختیار سازمان قرارنمی دهد.  مقایسه فرایند رتبه بندی فعالیت ها ،فرایند ها و تولیدات سازمان در مقایسه با دیگران وسپس رقابت با آن هاست.مقایسه سیستم هاو فرایند های ارائه خدمات با سازمان های دیگری که همین خدمات را ارائه می دهند به سازمان های دولتی کمک می کند تا راه های بهبود را شناسایی کنند.نکته ای که در مقایسه و ارزیابی وجود دارد این است که شاخص ها وسودمندی آن ها با گذشت زمان تغییر می کند.بنابراین ،باید به صورت ادواری سودمند و دقت شاخص ها ی سازمان ارزیابی ،ودر صورت نیاز تغییر داده می شود .با این حال،بایدسعی کرد که مقایسه پذیری در طول زمان حفظ شود.
7_8.تعیین اهداف عملکرد                                                               پس ارزیابی دستاور های دیگران،می توان عملکرد راباسازمان هایی که برای مقایسه  برگزیده شده اند مقایسه و اهدافی را برای بهبود تعیین نمود.ولی در تعیین اهداف عملکرد باید ملاحظات زیر مد نظر قرار گیرد:
_الزامات قانونی سازمان کدام است.
_مشتریان چه می خواهند.
 8_8تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد
پس از تعیین اهداف،سازمان ها باید به ارزیابی نتایج بپردازند و آنها برای تعیین نیاز به تغییر استفاده کنند.فرایند کسب داده ها و سازمان دهی اطلاعات به گونه ای که نتیجه گیری میسر باشد تحلیل داده ها نام دارد.

 

در تحلیل داده ها نیز باید ملاحظات زیر را در نظر گرفت:
_باید همه عوامل تاثیر گذار بر عملکرد ارزیابی شود.
_از نظرات کارمندان و دست اندرکاران برنامه ها درباره ی نتیجه گیری ها استفاده کرد.
البته،در تحلیل داده ها نباید این نکته را از نظر دور داشت که این داده ها ممکن است نشان دهنده ی رابطه ی میان خدمات وحاصل کار سازمان باشد.
9-8.استفاده از شاخص عملکرد به عنوان ابزار مدیریتی
مدیران و تصمیم گیران باید از شاخص های عملکرد استفاده کنند.سیستم سنجش عملکرد که به خوبی طراحی شده باشد می تواند از فعالیت های بسیار همچون برنامه ریزی،بودجه ریزی،ارزیابی قرداد ها،هدایت ارزیابی واحد کار یا کارمندانو...حمایت کند.
برای پایبندی مدیریت به استفاده از اطلاعات در استفاده از شاخص های عملکرد موارد زیر اهمیت اساسی دارند:
_ارایه آمزش در مورد شیوه طراحی شاخص ها و استفاده از آن توسط کارکنان.
_استفاده از عملکرد در سیستم های اطلاعاتی مدیریتی.
_تنظیم سیستم های منابع انسانی در راستای تاکید بر نتایج.

10-8.گزارش عملکرد
اطلاعات عملکرد می تواند به کاهش بدبینی مردم در باره ی برنامه های عملکرد دولت کمک کند.
در ارایه گزارش عملکرد باید موارد زیر را درنظر گرفت:
_گزارشات باید ساده و معنادار باشد و کاربران بتوانند به راحتی از آن ها استفاده کنند.
_فرایند گزارش دهی منظمی ایجاد و در سیستم های مدیریت گنجانده شود.
جمع بندی و نتیجه گیری:
وجود شاخص های عملکرد یکی از الزامات اساسی بودجه و برنامه ریزی عملیاتی محسوب می شود و می تواند در ارزیابی عملکرد فعالیت هایی که بودجه به آن ها اختصاص می یابد نقش اساسی ایفا کند.
شاخص ها به انواع مختلف از جمله شاخص های نتایج و خروجی ها قابل تقسیم بندی است.
استفاده مطلوب از شاخص های عملکرد مستلزم استقرار سیستم سنجش عملکرد است و این کار خود نیازمند طی مراحل ده گانه شامل تعریف شاخص،گردآوری،محک شاخص هاو... می باشد. 


 منبع تحقیق:
کتاب بودجه ریزی عملیاتی(در نظریه و عمل)

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 5 اردیبهشت 1391 ساعت 12:55 | نویسنده: عباس علامه | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد